top of page

ערך העבודה

כאשר א.ד. גורדון דיבר לפני עשרות שנים על ערך העבודה הוא התכוון לא רק לכיבוש העבודה העברית בארץ ישראל, אלא בעיקר לערך הנפשי הטמון במושג העבודה עבור כל אחד מאיתנו.


מבלי שאנחנו חושבים על כך יום יום שעה שעה, העבודה היא לא רק פרנסה. העבודה מגדירה את מקומנו במשפחה, בחברה שמסביבנו ובהבנה העמוקה שלנו, כל אחד לעצמו, על זהותנו העצמית, על יכולותינו, על ביטחוננו העצמי, על רמת היצירתיות, על הרצון להתקדם ועל הרצון לתרום.


זה לא מקרה שאבטלה מוגדרת כמגפה חברתית בעלת השפעות קשות על החברה. כולנו יודעים עד כמה פיטורים היא מכה קשה ולא רק לפרנסה!


הטיפול בעובדים חייב להיות בראש ובראשונה טיפול באנשים. כל אחד ואחת הוא עולם ומלואו. הטיפול בעובד הוא לא רק בשכרו ובתנאי עבודתו. הטיפול בעובד הוא ההכרה ביכולותיו, הרצון לקבל את כישרונותיו, היכולת לתת לו יחס של כבוד. וכן, לשמור על זכויותיו, על משכורתו, על תנאי עבודתו, על עתידו, על מעמדו ועל גאוותו!


כיו"ר קבוצת מנפאואר, יזמנו בשנים האחרונות את החתימה על הסכם קיבוצי לעובדי חברות כוח אדם. הסכם המגדיר לעשרות אלפי עובדים את זכויותיהם החוקיות במקום עבודה.


מתוך הבנה כי זה בלבד אינו מספיק, יזמנו פנייה להסתדרות הכללית להקים במימון משותף עם חברות כוח אדם נספח יחידת אכיפה ליישום זכויותיהם של העובדים במקומות עבודה.


לצערנו יש מקומות עבודה ושיטות העסקה אשר אינם מקיימים את ההסכמים הקיבוציים או אפילו את החוק. זוהי תופעה חמורה שיש להוקיע ולהיאבק בה בכל דרך חוקית אפשרית.


פגיעה בעובדים ובזכויותיהם היא פגיעה בכבודם העצמי ולכך אסור לתת יד!


יוסי קוצ'יק, הממונה על השכר בין השנים 1991-1994, מנכ"ל משרד רה"מ בין השנים 1999-2001 ולשעבר יו"ר מנפאואר.

מאמרים אחרונים
Archive
bottom of page