top of page
הסכמי עבודה

אחיות - הסכם הפסקת ההצמדה של דרוג האחיות לדירוג המחר מיום 17.4.2008  |  תקציר

א. הסכם קיבוצי מיוחד – גמול השתלמות ב', תאריך חתימה: 13.6.2001, תקופת ההסכם:1.10.97 - 31.12.98  |  תקציר

דרוגים מינהלי, מחר, הנדסאים וטכנאים, עיתונאים - הסכם קיבוצי מיום 14.1.2010

הסכם הדרוג האחיד 1996 - 1993 מיום 1.09  |  תקציר

אחיות - הסכם הפסקת ההצמדה - תקציר

הסכם עידוד הצמיחה מיום 22.05.2005  |  תקציר

הסכם עובדים בלתי יחודיים מיום 19.4  |  תקציר

הסכם לעובדים בלתי יחודיים - 22% - החלת ההסכם מיום 19.04.200 מיום 04.08.2001  |  תקציר

הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי הדרוגים אחיד, מינהלי, מחר ומהנדסים מיום 19.07.2000  |  תקציר

משפטנים - הסכם קיבוצי מיום 29.12.2009

הסכם קיבוצי (מיוחד) - סגל אקדמאי מיום 18.01.2008  | תקציר

סגל עובדי המחקר הבטחוני - הסכם קיבוצי מיום 7.07.2010 - 4.7% ובדיקה לתוספת השוואה  |  תקציר

הסכם קיבוצי - תשלום חד פעמי בגין תקופה מיום 1.1.2008 ועד 30.11.2009 מיום 17.6.2009

הסכם קיבוצי - 3.6% מיום 31.01.2001  |  תקציר

א. הסכם קיבוצי דירוג מהנדסים, דרוג מח"ר 1993-1996, תאריך חתימה: 29.4.94, 20.4.94, תקופת ההסכם: 1.1.9

א. הסכם קיבוצי לעובדי הדרוג האחיד בדבר תוספת שכר בשיעור 4.8%, תאריך חתימה: 31.10.99, תקופת ההסכם:1.1

הסכם קיבוצי - הפרשה לקופת גמל מיום 10.08.1995  |  תקציר

הסכם קיבוצי מיוחד לדרוג המינהלי בדבר תוספת שכר בשיעור 4.8% מיום 14.11.1999  |  תקציר

הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי דרוג המחר בדבר תוספת שכר בשיעור 4.8% מיום 4.11.1999  |  תקציר

הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי דרוג מהנדסים בדבר תוספת שכר בשיעור 4.8% מיום 29.11.1999  |  תקציר

הסכם קיבוצי - מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, מיום 3.03.1999

הסכם קיבוצי - מענק 30% מיום 7.09.1992

הסכם קיבוצי- שינויים בהסכם עידוד הצמיחה מיום 12.12.2004

הסכם קיבוצי (מסגרת) - תוספת 5% מיום 17.4.2008  |  תקציר

רופאים - הסכם בוררות מיום 26.11.2008  |  תקציר

הסכם קיבוצי - תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי לשנים 2009 - 2010 מיום 16 ליוני 2009

bottom of page