top of page
תחום ניהול משאבי אנוש ופרוייקטים כלכליים
 • ביצוע פרויקטים - במגוון נושאים כלכליים לסקטור העסקי.

 • נהלים - כתיבה, עריכה והטעמה של נוהלי עבודה.

 • מבנה ארגוני ותיאורי תפקיד - גיבוש הצעות ובחינת חלופות למבנה ארגוני וכתיבת תאורי תפקידים.

 • בניית סימולצית שכר ובקרת שכר - מתן ייעוץ וליווי להגדרת דרישות תפעוליות, ייעוץ לאפשרויות רכישה, הטמעה והדרכה של מערכות מחשוב.

 • בניית כלי מידע ניהוליים ממוחשבים בנושא יחסי העבודה - עריכה וכתיבת אוגדן הסכמי עבודה המבוסס על הסכמים קיבוציים, הסדרים ונהלים, ערוך במתכונת מקובלת לחוקת עבודה.

תחום אסטרטגי
 • ייעוץ וסיוע בהקמת תשתיות גלובליות בתחומי ניהול שונים.

 • הגדרת האסטרטגיה ותהליך העבודה להשגת מטרות ויעדים בנושא יחסי עבודה.

 • אסטרטגיה ארגונית - הגדרת תוכניות התייעלות ודרכים למימושן.

 • ניתוחים לאפשרויות ויכולות ביצוע של שינויים מבניים וארגוניים ובכללם מיזוגים ורכישות, בחינות והצעות ליישום בתחום המשאב האנושי בתהליכי מיזוגים ורכישות. בחינה אסטרטגית, בדיקות נאותות, תכנון אינטגרציה.

 • ניהול משברים - מתן סיוע כולל לארגונים ולחברות הנקלעים למשברים פתאומיים.

 • תהליכי הפרטה, היערכות, בחינת חלופות, דרכים למימוש וליווי הביצוע.

יחסי עבודה ושכר
 • בחינת חלופות למעטפות תגמול בארגוני.

 • סיוע ו/או הובלת מו"מ בנושאי שכר ויחסי עבודה.

 • מתכונות וסוגי העסקה - הגדרה, בחינת חלופות, ניתוח משמעויות.

 • ייעוץ בגיבוש הסכמי פרישה.

 • ייעוץ בנושאי שינוי הרכב שכר ובחינת חלופות והצגת משמעויות.

 • מדיניות שכר ופנסיה והטבות - הגדרת אסטרטגיה, יעדים, ליווי והובלת מו"מ.

 • ייעוץ בהתמודדות עם "זחילות שכר".

 • גישורים ובוררויות.

 • ייעוץ בפישוט מבנה השכר.

 • ייצוג וטיפול בהסדרת נושאי שכר ותנאי שירות - לרבות ב"חריגות שכר לכאורה" למול הממונה על השכר וגורמים נוספים במשרד האוצר.

bottom of page